Hướng dẫn Tổ chức Cá Nhân


Hướng dẫn tổ chức/cá nhân cách thao tác trên phần mềm Một cửa điện tử. Các nội dung chính:
Đăng ký tài khoản: hướng dẫn tổ chức/cá nhân đăng ký tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.
Đăng ký hồ sơ: hướng dẫn tổ chức/cá nhân đăng ký hồ sơ và gởi đến bộ phận một cửa.
Quản lý hồ sơ: hướng dẫn tổ chức/cá nhân quản lý các hồ sơ đã tạo.
Hồ sơ chưa nộp: hướng dẫn tổ chức/cá nhân nộp các hồ sơ đã đăng ký nhưng chưa gởi đến bộ phận một cửa.
Chỉnh sửa hồ sơ: hướng dẫn tổ chức/cá nhân chỉnh sửa các hồ sơ đã nộp đến bộ phận một cửa nhưng được yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin hồ sơ do hồ sơ chưa hợp lệ.
Bổ sung hồ sơ: hướng dẫn tổ chức/cá nhân bổ sung các hồ sơ đã nộp, đang được phòng chuyên môn xem xét xử lý và được yêu cầu bổ sung hồ sơ do có sai sót hoặc thiếu thông tin hồ sơ.
Cập nhật tài khoản: hướng dẫn tổ chức/cá nhân cập nhật thông tin tài khoản.
Tìm kiếm hồ sơ: hướng dẫn tổ chức/cá nhân tra cứu, tìm kiếm thông tin hồ sơ đã nộp.